• Foto voor slider

versie 25 mei 2018

 

Wie zijn wij?

Advocatenkantoor Van Weelderen B.V, Koningin Wilhelminalaan 22 te Schalkhaar, gemeente Deventer
Postbus 2158, 7420 AD DEVENTER

Telefoon 0570-662999
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.vanweelderen-advocaat.nl

 

Advocatenkantoor Van Weelderen B.V. , hierna te noemen Advocatenkantoor Van Weelderen, verwerkt in een aantal gevallen persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens Advocatenkantoor Van Weelderen voor welke doeleinden gebruikt en wat Advocatenkantoor Van Weelderen doet om uw privacy te beschermen.

Advocatenkantoor Van Weelderen respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In deze verklaring informeren wij u:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw gegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

PERSOONSGEGEVENS:

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voorletters en achternaam, tussenvoegsel en geboortedatum;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, adres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een contactaanvraag of uitwisseling van gegevens in het kader van de behandeling van een zaak;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van u omdat u deze data bij het aangaan van een overeenkomst/opdracht in uw hoedanigheid van opdrachtgever aan ons heeft verstrekt, dan wel doordat uw persoonsgegevens door onze opdrachtgever in het kader van de verstrekking van een opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand jegens u dan wel in het kader van een opdracht tot incasso jegens u door onze opdrachtgever aan ons zijn verstrekt .

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING:

Advocatenkantoor Van Weelderen zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze juridische diensten te verstrekken en uitvoering te geven aan de aan ons kantoor verstrekte opdracht c.q gesloten overeenkomst;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:
 • De uitvoering van een overeenkomst/opdracht;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

BEWAARTERMIJN:

Advocatenkantoor Van Weelderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Alle zaakdossiers bewaren wij tot zeven jaar na afsluiting (in een archiefruimte of –depot).

DELEN MET ANDEREN:

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals opdrachtgevers, wederpartijen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechten, vertaalbureaus, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen. Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy verklaring omschreven doeleinden, zoals koeriersdiensten, ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacy verklaring vermelde grondslagen.

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Advocatenkantoor Van Weelderen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Advocatenkantoor Van Weelderen en niet zelf ook verwerkingsverantwoordelijke is, sluit Advocatenkantoor Van Weelderen met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Advocatenkantoor Van Weelderen er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

BEVEILIGING:

Advocatenkantoor Van Weelderen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Personen die namens Advocatenkantoor Van Weelderen toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken...

UW RECHTEN:

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij herhalen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij herhalen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

COOKIES:

Advocatenkantoor Van Weelderen maakt geen gebruik van cookies op haar website.

CONTACT:

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Advocatenkantoor Van Weelderen, Postbus 2158, 7420 AD Deventer. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (tel. 900-2001201).

 

 • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

 • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

 • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

 • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.