• Foto voor slider

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening.

 

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren voor te leggen aan uw advocaat. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u in dat geval contact opnemen met mr S. Swennen, de externe klachtenfunctionaris van Advocatenkantoor Van Weelderen BV, Koningin Wilhelminalaan 22 (7433 CH) te Schalkhaar. Van belang is dat u uw klacht binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen en/of nalaten van de desbetreffende advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven, dient voor te leggen aan de desbetreffende advocaat dan wel de klachtenfunctionaris. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.