• Foto voor slider

Lees hier onze algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Opdracht

De opdracht tot juridische dienstverlening wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en wordt aanvaard door Advocatenkantoor Van Weelderen B.V., hierna te noemen Advocatenkantoor Van Weelderen en zal worden uitgevoerd door één van de aan het kantoor verbonden advocaten of juridisch medewerkers.

 

Artikel 2 Urenregistratie

De tijd die door Advocatenkantoor Van Weelderen besteed is ter uitvoering van de in opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Bij de factuur wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt.

 

Artikel 3 Facturatie

De door Advocatenkantoor Van Weelderen verrichte werkzaamheden zullen overeenkomstig voornoemde urenregistratie gefactureerd worden op basis van het schriftelijk met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, ter vermeerderen met 6% kantoorkosten, 21% b.t.w., (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels (KvK, Kadaster, gemeente), griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Advocatenkantoor Van Weelderen in rekening gebrachte kosten. Advocatenkantoor Van Weelderen is gerechtigd om ter zake honorarium en verschotten een voorschot in rekening te brengen en jaarlijks het honorarium aan te passen.

 

Artikel 4 Betaling/opschorting

Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten van 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is Advocatenkantoor Van Weelderen gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Advocatenkantoor Van Weelderen is te allen tijde gerechtigd, en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming, om hetgeen hij opeisbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die hij, dan wel zijn Stichting Beheer Derdengelden, van opdrachtgever onder zich heeft.

 

Artikel 5 Derdengelden

Advocatenkantoor Van Weelderen verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op het bankrekeningnummer ten name van de Stichting Beheer Derdengelden. Op deze rekening zullen worden gehouden gelden die Advocatenkantoor Van Weelderen voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal Advocatenkantoor Van Weelderen over gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschuldigd zijn.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Weelderen, waaronder begrepen personen die in loondienst of in opdracht werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Van Weelderen. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (exclusief BTW en kantoorkosten en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

 

Artikel 7 Derden

In geval bij de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, zijn de kosten van die derde(n) voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht aan die derde(n) door Advocatenkantoor Van Weelderen wordt verstrekt, is Advocatenkantoor Van Weelderen gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdrachtgever te vragen. Advocatenkantoor Van Weelderen is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde(n).

 

Artikel 8 Beëindiging dossier / archivering

Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven. Het overige dossier wordt door Advocatenkantoor Van Weelderen gearchiveerd en gedurende ten hoogste 10 jaar na de datum van sluiting bewaard.

 

Artikel 9 Geschillen

Op alle door Advocatenkantoor Van Weelderen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Advocatenkantoor Van Weelderen en zjn opdrachtgever, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Zwolle, onverminderd de relatieve bevoegdheid van de sector kanton.

 

Artikel 10 Overig

Mr Van Weelderen oefent zijn advocatenpraktijk uit in de vorm van een besloten vennootschap, genaamd Advocatenkantoor Van Weelderen BV. Mr Van Weelderen staat als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). De adresgegevens van de NOVA zijn: Neuhuyskade 94, 2596 XM DEN HAAG. De NOVA is telefonisch bereikbaar op 070-3353535, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij (langdurige) afwezigheid wegens ziekte of vakantie wordt de praktijk van mr Van Weelderen waargenomen door de advocaat mr S. Swennen, advocaat te Deventer.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.