• Foto voor slider

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Advocatenkantoor Van Weelderen. Advocatenkantoor Van Weelderen behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo's) die aangeboden wordt op deze website.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Advocatenkantoor Van Weelderen garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Ook garandeert Advocatenkantoor Van Weelderen niet dat de gepubliceerde informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Advocatenkantoor Van Weelderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Advocatenkantoor Van Weelderen kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Van Weelderen. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.